Dochodzenie odszkodowań

Profesjonalna pomoc w dochodzeniu odszkodowań

Pomimo najlepiej skonstruowanego programu ubezpieczeniowego, po wystąpieniu szkody wiele zależy od stanowiska ubezpieczyciela przyjętego w postępowaniu likwidacyjnym i wyrażonego w decyzji przyznającej bądź odmawiającej przyznania odszkodowania. Zaniżenie należnego odszkodowania jest częstym problemem postępowań likwidacyjnych prowadzonych przez ubezpieczycieli.

W imieniu klienta zgłaszamy szkodę i kontaktujemy się z ubezpieczycielem. Kompletujemy niezbędne dokumenty, nadzorujemy prawidłowość czynności podejmowanych przez pracowników ubezpieczyciela. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji ubezpieczyciela w przedmiocie przyznania bądź odmowie przyznania odszkodowania, sporządzamy odwołanie – ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty.

Po zakończeniu postępowania likwidacyjnego zespół radców prawnych przygotowuje analizę stanu faktycznego i prawnego, rozpatrując zaistniałe zdarzenie pod kątem możliwości uzyskania odszkodowania na drodze sądowej. Jeżeli ubezpieczyciel istotnie zaniżył odszkodowanie, rekomendujemy wdanie się w spór przed sądem. Decyzja w tym zakresie zawsze należy do poszkodowanego.

Współpraca z kancelarią radców prawnych specjalizującą się w prawie ubezpieczeniowym umożliwia szybkie przeniesienie sprawy po zakończeniu procesu likwidacji szkód na etap sądowy.

Terminy istotne przy dochodzeniu odszkodowań

Zakład ubezpieczeń ma 30 dni na wypłacenie odszkodowania od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie. Zawiadomienie takie może złożyć osoba poszkodowana lub uprawniona, na przykład broker na podstawie pełnomocnictwa. Możliwe są opóźnienia jedynie w przypadku problemów z ustaleniem zasadności roszczenia, lecz i wtedy termin wypłaty odszkodowania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Co do zasady, roszczenie z umowy ubezpieczenia przedawnia się w terminie 3 lat. Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.
Należy także pamiętać o tym, iż datą, od której przedawnienie roszczeń rozpoczyna bieg na nowo jest udzielenie przez zakład ubezpieczeń pierwszej odpowiedzi, a kolejne odwołania biegu przedawnienia już nie przerywają. W konsekwencji, ani odwołania, ani kolejne odpowiedzi zakładu ubezpieczeń na te odwołania, nie mają już żadnego wpływu na bieg terminu przedawnienia.

W wypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej roszczenie poszkodowanego do ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem terminu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym lub wynikłą z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania.