Ubezpieczenia budowlano-montażowe

Kompleksowe zabezpieczenie placu budowy

Ubezpieczenie stanowi ochronę realizacji kontraktu budowlano-montażowego. Ubezpieczającym może być każda ze stron – Inwestor, Generalny Wykonawca i podwykonawcy, każdy z nich w zakresie swoich praw i obowiązków wynikających z kontraktu. Przygotowanie sprawnie działającego ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu (CAR) wymaga doświadczenia, dobrej znajomości prawa budowlanego i analizy umowy na podstawie której prowadzone są prace.

Ochrona ubezpieczeniowa od rozpoczęcia do odbioru końcowego

Ubezpieczenie w formule „all risk” obejmuje zakresem szkody materialne spowodowane przez nagłe i nieprzewidziane zdarzenia powodujące szkody i konieczność odtworzenia i naprawy lub wymiany wznoszonych obiektów albo montowanych urządzeń, z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach.

Umowę ubezpieczenia co do zasady zawiera się na czas trwania kontraktu, od rozpoczęcia robót aż do odbioru końcowego. W drodze wyjątku możliwe jest objęcie ochroną również szkód powstałych po zrealizowaniu robót, w okresie obowiązkowej konserwacji lub gwarancji.