Ubezpieczenia członków zarządu

Ubezpieczenie D&O zapewnia ochronę członkom zarządu oraz innym osobom (podmiotom) sprawującym funkcje kierownicze w spółkach, np. członkom rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, dyrektorom, głównym księgowym przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone przez nich spółce. Ubezpieczenie zabezpiecza także interes przedsiębiorstwa.
Odszkodowanie wypłacane jest poszkodowanej spółce lub osobie trzeciej, jeśli członek władz nie wykona bądź wykonanie swoje obowiązki w sposób nienależyty.

Lista ryzyk dodatkowych ujętych w ubezpieczeniu członków zarządu powinna być dostosowana do charakteru danej działalności, jej skali, planów rozwojowych i innych czynników mających wpływ na ocenę ryzyka.

Wsparcie merytoryczne JW Broker

Zapewniamy profesjonalne doradztwo, pośredniczymy w kontaktach z ubezpieczycielami, działamy w postępowaniach likwidacyjnych i odszkodowawczych. Pomagamy skutecznie zadbać o każdą spółkę.

Oferta ubezpieczeń instalacji fotowoltaicznych skierowana jest do:

Ochrona dotyczy zarówno dłuższych przerw w działaniu danej instalacji, jak też uszkodzeń, zniszczeń spowodowanych działaniem czynników pogodowych, dewastacją, kradzieżą.

Maksimum korzyści, realne oszczędności

Zapewniamy szeroki wybór wariantów i opcji ubezpieczeń instalacji fotowoltaicznych, pomagamy w dochodzeniu odszkodowań, udzielamy wszelkich niezbędnych informacji.