Ubezpieczenie na życie „Grupa otwarta”

Potencjał ubezpieczenia na życie „Grupa otwarta”

Przystąpienie do ubezpieczenia na życie prowadzonego w formie grupy otwartej jest szansą na uzyskanie dostępu do szerokiego wachlarza świadczeń. Przygotowany przez nas program zapewnia świadczenia niedostępne dla oferty indywidualnej. Docelową grupę stanowią rolnicy, samozatrudnieni, osoby wykonujące wolne zawody, pracownicy przedsiębiorstw, który nie mają możliwości ubezpieczenia się za pośrednictwem pracodawcy, bądź jest ona mniej korzystna. Do ubezpieczenia mogą przystępować osoby w wieku od 18 do 55 lat. W najbliższej przyszłości planowane jest podniesienie limitu wieku przystąpienia do 67 lat.

Przygotowana przez nas oferta to:

Zakres świadczeń

Zdarzenie ubezpieczeniowe Skumulowana wartość
świadczenia (w PLN)
Wariant 1
Zgon
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy 245 000
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 165 000
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 165 000
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku 105 000
Zgon ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu 90 000
Zgon ubezpieczonego 45 000
Zgon małżonka/partnera w wypadku komunikacyjnym 30 000
Zgon małżonka/partnera w wyniku wypadku 20 000
Zgon małżonka/partnera 10 000
Osierocenie dziecka 6 000
Zgon dziecka 4 000
Zgon noworodka 4 000
Zgon rodzica w wyniku wypadku 2 800
Zgon rodzica 1 400
Zgon rodzica małżonka/partnera w wyniku wypadku 2 800
Zgon rodzica małżonka/partnera 1 400
Urodzenie się dziecka
Urodzenie się dziecka 1 200
Utrata zdrowia
Trwały uszczerbek ubezpieczonego w wyniku wypadku (za 1%) 500
Poważne zachorowanie ubezpieczonego (kat. podstawowy) 6 000(1)
Poważne zachorowanie ubezpieczonego (kat. rozszerzony) 6 000(2)
Poważne zachorowanie ubezpieczonego (kat. rozszerzony plus) 6 000(3)
Inwalidztwo ubezpieczonego w wyniku wypadku 45 000
Niezdolność do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego 20 000
Leczenie
Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego 4 000(4)
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego:
– za dzień pobytu w wyniku choroby 50 / 50 / 50(5)
– za dzień pobytu w wyniku wypadku 200 / 100 / 100(5)
– za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy 300 / 150 / 100(5)
– jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku choroby 1 000
– jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku wypadku 1 000
– za dzień pobytu w związku z rehabilitacją 30
– za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego 250 / 125 / 100(5)
– za dzień pobytu w wyniku wypadku przy pracy 250 / 125 / 100(5)
– za dzień pobytu w wyniku zawału/udaru 150 / 100 / 50(5)
Pomoc w nagłej potrzebie
Assistance medyczny i rodzinny Tak
Składka (w PLN od osoby): 65,00

Całodobowa pomoc czyli „Warta assistance medyczny i rodzinny"

WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY
ZAKRES ŚWIADCZEŃLIMIT

Organizacja i pokrycie kosztów transportu medycznego:

▪z miejsca pobytu do placówki medycznej

▪ z placówki medycznej do innej placówki medycznej

▪ z placówki medycznej do miejsca pobytu

▪ max 6 razy w roku

▪ 1000 zł na jeden transport

Organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej

▪ max 3 razy w roku

▪ 500 zł za jedną wizytę

Organizacja i pokrycie kosztów wizyty pielęgniarskiej

▪ max 6 razy w roku

▪ 500 zł za jedną wizytę

Organizacja i pokrycie kosztów dostawy leków
(wymagane zwolnienie lekarskie)

▪ max 3 razy w roku

▪ 250 zł za jedną dostawę

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Produkt został przygotowany przez TUnŻ „WARTA” S.A. Szczegółowe warunki, dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych na www.warta.pl oraz w placówkach TUnŻ „WARTA” S.A. lub umowie ubezpieczenia lub w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.

Wobec osób przystępujących do programu stosowane jest wyłączenie odpowiedzialności w związku z wykonywaniem jednego z niżej wymienionych zawodów lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych, opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba wykonująca pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej 10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów.

Jeżeli masz pytania lub jesteś zainteresowany przystąpieniem do ubezpieczenia – skontaktuj się z nami już dziś.